Общи условия за ползване (Terms of Service)

Прочети внимателно настоящия документ и се увери, че разбираш ясно неговото съдържание.


1. Основни понятия и разпоредби

1.1 "Уебсайт" означава уебсайт с адрес www.fitbg.teachable.com.

1.2 "Търговец" означава юридическото лице "Фитбг Буук" ООД, ЕИК 203991088 с адрес на управление в Р. България, гр. Ловеч, ул. Стоян Цанков 35, телефон +359 888744255, имейл [email protected] и управител Страхил Росенов Иванов.

1.3 "Програми" означават хранителни режими, тренировъчни програми и други услуги, които могат да бъдат закупени на уебсайта.

"Абонамент" означават всеки продукт в сайта, който е на месечна, 3-месечна или 6-месечна база. Абонамента се тъксува периодично без да се уведомява потребителя. Като може да се откаже по всяко време от "Управление на абонамент" с прекратяване на абонамента!

1.4 "Доставчик" на програми означава физическото лице Страхил Росенов Иванов – фитнес треньор и управител на "Фитбг Буук“ ООД.

1.5 "Потребител" означава всяко лице, което посети уебсайта, без значение дали разбира и използва неговото съдържание, дали отваря или не препратки от уебсайта към негови съставни части или други уебсайтове.

1.6 "Клиент" означава всяко физическо или юридическо лице, което направи поръчка за закупуване на програми. Със заявяването на поръчката клиентът декларира, че е дееспособно лице и има навършени 18 години или съгласие на пълнолетен родител/настойник за изготвяне на програма. При съмнение относно възрастта на клиента, търговецът си запазва правото да откаже поръчката, като уведоми клиента за това.

1.7 С натискането на обект, картинка, линк или бутон, разположен на уебсайта се счита, че потребителят приема без ограничения и безусловно настоящите общи условия. В случай че не е съгласен с настоящите общи условия, потребителят няма право да прави поръчки на програми от уебсайта.

1.8 Настоящите общи условия влизат в сила от 15.03.2015 г. Доставчикът си запазва правото по всяко време да променя настоящите общи условия, като публикува своевременно промените на уебсайта. Промените нямат действие по отношение на вече направени и приети поръчки.

2. Предмет на уебсайта

2.1 Уебсайтът съдържа информация, видео и други материали, свързани със здравословния начин на живот и поддържането на добро физическо здраве.

2.2 На уебсайта се предлагат различни платени програми като хранителни режими, тренировъчни програми, комбинации от хранителни режими и тренировъчни програми (Комбо програми) и други, насочени към здравословния начин на живот и поддържане на добра физическа форма. Условията за използване на програмите са определени по-долу в раздел "5. Общи условия за използване на програмите на уебсайта".

3. Използване на уебсайта

3.1 Информацията от уебсайта може да бъде разглеждана, изтегляна на персонален компютър/електронно устройство и отпечатвана само за лични и нетърговски цели от потребителq.

3.2 Информацията от уебсайта не може да бъде променяна, копирана, публикувана, модифицирана в части или в цялост, разпространявана на други лица или съхранявана на друг сървър без изричното съгласие на търговеца и доставчика.

3.3 Уебсайтът няма за цел да убеди потребителите да използват върху себе си или върху други лица информацията, която са получили на уебсайта. Търговецът и доставчикът не носят отговорност за каквито и да е вреди от употребата на материали и информация, публикувани на уебсайта.

3.4 Потребителите са информирани, че преди да пристъпят към каквото и да е физически упражнения или хранителен режим, следва да се консултират с лекар.

3.5 На уебсайта потребителите могат да публикуват коментари, предложения и идеи по отношение на съдържанието и структурата на уебсайта, стига тяхното съдържание да не е незаконно, нецензурно, заплашително или клеветническо.

3.6 Потребителите нямат право да извършват политически/изборни кампании, масови съобщения или всяка друга форма на СПАМ. Забранено е ползването на чужда самоличност. Всяка подобна информация бива премахната и/или редактирана. Всяка информация, която е изпратена на адресите за контакт ще се използва, като се вземат предвид правилата за защита на личните данни.

4. Отговорност

4.1 Търговецът и доставчикът не носят отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи произтичащи или свързани с достъпа на потребителите до ползването на уебсайта и/или платените програми.

4.2 Програмите (тренировъчни програми, хранителни режими и други) са съобразени с предоставената от конкретния потребител информация. В случай, че клиентите не са се консултирали с лекар, търговецът и доставчикът не носят отговорност за вреди, претърпени от тях или трети лица при спазване на тренировъчните програми или хранителните режими, изготвени срещу заплащане.

4.3 Търговецът информира потребителите за готовността си да му съдействат при всеки проблем, свързан с използването на уебсайта, за което е необходимо да се свържат с него чрез формата за контакт.

5. Общи условия за използване на програмите в уебсайта

5.1 Информация за програмите

5.1.1 Търговецът предлага различни платени програми на уебсайта, като обявява на видно място тяхната цена.

5.1.2 Предлаганите от търговецът програми представляват хранителни режими, фитнес програми и всички други, насочени към здравословен начин на живот и поддържане на добра физическа форма. Програмите се изготвят от доставчика и се изпращат на клиента под формата на PDF документ с текстов и снимков материал.

5.1.3 Цената на програмите с добавена консултация включва 15-минутен разговор по Skype или телефон между доставчика Страхил Иванов и клиента.

5.1.4 Цената на програмите с добавена среща включва 15-минутна среща на живо между доставчика Страхил Иванов и клиента на предварително уговорено от тях място на територията на град Пловдив.

5.1.5 На клиента се предоставя информация за съдържанието на всяка предлагана на уебсайта програма и нейната цена.

5.1.6 Клиентът поръчва изготвянето на програмата на уебсайта чрез заплащане на обявената й цена чрез някой от предоставените начини на плащане.

5.2 Заплащане на програмите

5.2.1 Обявените на уебсайта цени на програмите са в български лева или тяхната еврова равностойност и са крайни (включват ДДС и върху тях не се начисляват допълнителни данъци и такси от доставчика). Търговецът си запазва правото да променя всички цени на програмите, предлагани на уебсайта по свое усмотрение, по всяко време и без да се задължава предварително да уведомява клиента.

5.2.2 Клиентът заплаща цената на програмата, посочена в момента на покупката, независимо от последваща промяна в нейната стойност.

5.2.3 Заплащането на цената се извършва чрез банков превод по сметката на търговеца, чрез дебитна или кредитна карта на виртуален ПОС терминал или чрез системите за разплащане EasyPay, ePay.bg и PayPal. Търговецът няма достъп до данните за банковата карта на клиента.

5.2.4 За да се извърши плащането за програма, клиентът предварително попълва онлайн анкета, в която въвежда своя имейл адрес, име, фамилия и телефон. Клиентът се задължава да предостави вярна и актуална информация при попълване на анкетата. В противен случай доставчикът не отговаря за недоставена и/или неизпълнена заявка за получаване на програми, независимо от коректното им заплащане.

5.2.5 При попълване на онлайн анкетата клиентът посочва своите хранителните и двигателни навици и изискванията си към доставчика при изготвяне на програмата. Поради това срокът за изготвяне, който доставчикът предвижда, е 10 работни дни от датата на попълване на онлайн анкетата и/или заплащане на програмата и може да бъде променян от доставчика след съгласуване с клиента. След изтичането на този срок клиентът получава изготвената програма на посочения от него имейл адрес. Ако датата на получаване на програмата се падне почивен ден или национален празник, програмата ще бъде изпратена на клиента в първия следващ работен ден.

5.3 Характеристики на програмите

5.3.1 Доставчикът предоставя програмите в PDF формат, като те могат да бъдат изтегляни и съхранени на персоналния компютър на клиента или на друго устройство за пренос на информация само и единствено за негова лична употреба.

5.3.2 Клиентът следва да има инсталиран софтуер за отваряне на PDF документи (напр. Adobe Acrobat Reader), за да може да преглежда програмите на персонален компютър или друго електронно устройство.

5.3.3 Доставчикът информира клиента, че програмите не са изготвени от лекар или лице с медицинско образование и препоръчва на клиента да се консултира с лекар, преди да пристъпи към използването им.

5.3.4 Доставчикът информира клиента, че при наличие на заболяване от какъвто и да е характер, неразположение или съмнение за заболяване, както и бременност или кърмене е необходима консултация с лекар, преди да се пристъпи към физически упражнения и/или хранителни режими.

5.4 Възстановяване на платена цена

5.4.1 В случай на технически или друг проблем, който не е възникнал по вина на клиента и не може бъде отстранен от него, поради което не може да получи навреме достъп да платените програми след извършено валидно заплащане на цената, той следва незабавно да информира търговецът на следния имейл: [email protected]. Ако проблемът е непреодолим в рамките на 15 работни дни от извършеното плащане, търговецът ще възстанови заплатената такса на клиента в срок от 5 работни дни. 

5.4.2 Търговецът не възстановява заплатена от клиента цена извън случаите по предходната точка.

5.4.3 Търговецът възстановява получените суми, като използва същия платежен метод, използван от клиента при първоначалната транзакция, освен ако клиентът e изразил изричното си съгласие за използване на друг платежен метод и при условие, че това не e свързано c допълнителни разходи за търговеца.

5.4.4 Ако заплащането вече е направено и клиентът не попълни анкетата и е решил да се откаже, то може да пише на търговеца в рамките на 60 работни дни. 

6. Други условия

6.1 Търговецът полага грижа информацията в уебсайта да бъде поддържана винаги актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

6.2 Търговецът не гарантира, че достъпът до уебсайта ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите и контрола на търговеца. Търговецът не носи отговорност за ненавременното обработване на заявките за поръчка на програми, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития и проблеми в глобалната Интернет мрежа.

6.3 Авторските права върху съдържанието на уебсайта принадлежат на търговеца. За нарушения на авторското право отговорните лица носят отговорност съгласно действащото законодателство.

6.4 Ако член или част от настоящите Общи условия се окаже невалидна или недействителна, това не се отразява върху останалата част от условията.

Последната промяна в нашите общи условия е извършена на 22.05.2018 във връзка с Общия регламент за защита на данните (GDPR).